Regulamin konkursu na zakończenie lata

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady konkursu na zakończenie lata (zwanego dalej konkursem) ogłoszonego na fanpagu Koko&Bouquet www.facebook.pl.

 2. Organizatorem konkursu jest firma Forecast Sp. z.o.o. Z siedzibą w Warszawie ul. Nagórskiego 3/9, 03-982, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000434949, NIP 118-208-75-61 (zwana dalej „Organizatorem”).

 3. Konkurs prowadzony jest w internecie na stronie www.facebook.pl.

 4. Jeśli dane osobowe zostaną przekazane organizatorowi przez Uczestnika Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzaniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednach ich niepodanie uniemożliwi Zwycięzcy odebranie nagrody.

 

§2

Uczestnicy

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada konto na www.facebook.pl.

 2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:

  a) pracownicy organizatora

  b) członkowie rodzin pracowników organizatora.

 

§3

Prace konkursowe

 

 1. Tematyką prac konkursowych jest polubienie fanpega Koko&Bouquet na stronie www.facebook.pl.

 2. Każdy Uczestnik może polubić fanpage tylko raz.

 3. Polubienia liczone są od 31.08.2014 do 07.09.2014.

 4. Polubienie fanpaga Koko&Bouquet jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o chęci wzięcia udziału w Konkursie i nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne do zamieszczania danych uczestnika na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

 5. W przypadku, gdy oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w ust. 4, okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.

 

§4

Nagrody

 

 1. Nagrodami w konkursie są karty stałego klienta z 10 % rabatem oraz nagroda niespodzianka.

 2. Nagrody Organizatora zostaną przyznane przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora.

 3. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się poprzez serwis www.facebook.pl
  z powiadomieniem o wygranej i przekazanie wszystkich koniecznych danych do odebrania nagrody.

 4. W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w ust. 3 w ciągu 7 dni roboczych, Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcami.
  W razie braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania drugiego powiadomienia
  o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.

 5. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.

 6. Nagrody Organizator prześle Zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.

 7. Jeśli Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą, kolejne wysłanie nagrody przez Organizatora będzie możliwe wyłącznie na koszt Zwycięzcy.

 8. Zgodnie z ustawą z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) Zwycięzca Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej nagrody rzeczowej w wysokości 10% wartości nagrody.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn dokonanych zmian.

 

§5

Zasady konkursu

 

 1. Udział w Konkursie polega na polubieniu fanpaga Koko&Bouquet na www.facebook.pl.

 2. Polubiąjąc fanpage Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania polubień z kont zawierających treści obraźliwe, obsceniczne i reklamowe.

 4. Polubienia po wskazanym terminie w §3 ust. 3 nie będą brały udziału w Konkursie.

 5. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w serwisie Facebook po zakończeniu Konkursu do dnia 14.09.2014.

 

§6

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu na adres Organizatora z dopiskiem
  o treści Reklamacja-Konkurs na zakończenie lata.

 2. Reklamacje należy wysyłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis u uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1. nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną „Komisją”) powołaną przez Organizatora.

 6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

 7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika.

 9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

 

 

 

§7

Postanowienia końcowe

 

 1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
  w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,

  b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

  c) świadczone przez firmę kurierską oraz Pocztę Polską usługi.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
  w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

 5. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.koko24.pl.

 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.